Kandidáti

Hradec Králové - seznam kandidátů do zastupitelstva

Naši lidé

Hradec Králové - seznam našich lidí

Mgr. Jaroslav Čapek

Zastupitel Statutárního města Hradec Králové

Jiří Kos

Zastupitel Statutárního města Hradec Králové

MUDr. Eva Matyášová

Zastupitelka Statutárního města Hradec Králové

Ing. Monika Štayrová

Zastupitelka Statutárního města Hradec Králové a předsedkyně klubu zastupitelů ANO 2011

Ing. Jan Groh, LL.M.

Zastupitel Statutárního města Hradec Králové

Program

1.

OD SLIBŮ K ČINŮM

Jsme tým, který je po čtyřech letech v opozici připravený udělat tolik potřebné změny a přivést čerstvý vítr do městských plachet. Nejsme povoláním politici, ale jsme lidé, kteří ve svých profesích už mnohé dokázali. A jsme Hradečáci každým coulem. Budeme prosazovat jasná pravidla založená na otevřenosti, transparentnosti a odpovědnosti vůči občanům města. V Hradci Králové se toho naslibovalo už hodně, my ale chceme přejít od slibů k činům. A využijeme k tomu v co největší míře i naše poslance. Tady je náš plán.

 

TOP 10: dlouhodobé koncepce a strategické záměry

 1. Dokončíme co nejrychleji nový Územní plán města a konkretizujeme VIZI 2030
 2. Zvýšíme objem investic do městského majetku a zefektivníme využívání finančních zdrojů
 3. Zlepšíme dopravní situaci vyřešením parkování a rekonstrukcí klíčových křižovatek
 4. Zajistíme, aby klíčové stavby typu Velkého náměstí už nikdy netrvaly tak dlouho
 5. Budeme lépe hospodařit s vodou, zachováme nebo zkusíme snížit cenu vodného a stočného
 6. Snížíme daň z nemovitosti, která je jednou z nejvyšších v ČR
 7. Připravíme systém podpory startovacích bytů a dostupného bydlení v Hradci Králové
 8. Podpoříme vstup strategického partnera do fotbalu a navrácení 1. ligy do HK
 9. Magistrát více otevřeme veřejnosti, upravíme úřední hodiny a zelektronizujeme komunikaci
 10. Prosadíme MHD zdarma pro děti do 15 let a seniory nad 65 let

KLÍČOVÉ INVESTICE A ROZVOJ

„Ano, vyřešíme Velké náměstí, Benešovku“

 • Znovu otevřeme diskusi o podobě Velkého náměstí včetně možnosti vyhlášení referenda s cílem zohlednit potřeby místních a zároveň opravit náměstí co nejdříve
 • Dokončíme rekonstrukci Benešovy třídy a zajistíme její financování ve výši 1,2 miliardy Kč úvěrem pouze v případě, že se nepodaří získat dotace
 • Zahájíme rekonstrukci třídy Karla IV. včetně revitalizace podchodu
 • Podpoříme dostavbu fotbalového stadionu s tím, že chceme zajistit 200 mil. Kč z dotací
 • Zmapujeme brownfieldy a pomocí nových možností dotací je využijeme mimo jiné i k výstavbě startovacích či sociálních bytů
 • Budeme intenzivně hledat efektivní řešení provozu letiště
 • Opravíme křižovatky Fortna a Mileta, znovu projednáme rekonstrukce zastávek MHD u Grandu

SPRÁVA MAJETKU

„Ano, zefektivníme starost o majetek a nebudeme trafikařit“

 • Zrevidujeme majetek města a zajistíme jeho efektivní využívání a narovnáme vztahy u všech 180 neoprávněně využívaných pozemků města
 • Nebudeme „trafikařit“ a do dozorčích a správních rad prosadíme odborníky, kteří budou za předem daných podmínek odvolatelní
 • Udržíme co nejnižší ceny tepla, vody a energií pro zařízení města i občany HK prostřednictvím zástupců města v organizacích, které vlastní či spoluvlastní město
 • Zlepšíme provádění odborného technického dozoru investora na stavbách financovaných městem
 • Začneme více uplatňovat reklamace u nekvalitních prací a dodávek
 • Nebudeme rozprodávat městské nemovitosti a nepřevezmeme nekvalitní stavby
 • Podpoříme případný prodej sportovních klubů fotbalu a hokeje zájemcům s perspektivním záměrem

DOPRAVA

„Ano, chceme průjezdné město bez kolon“

 • Budeme koncepčně pracovat na zlepšení průjezdnosti Hradce Králové
 • Podpoříme zavedení inteligentního dopravního systému spolufinancovaného z fondu ITI
 • Zřídíme záchytná parkoviště se systémem „park and ride“ ve vhodných lokalitách a na okrajích města a podpoříme kyvadlovou dopravu
 • Aktivitou města při kooperaci s ministerstvem dopravy a ŘSD podpoříme dostavbu dálnice D11 a R35, a to vždy s ohledem na kvalitu života v lokalitách v blízkosti těchto komunikací
 • Postaráme se o bezpečnou jízdu cyklistů trasami mimo exponované silnice
 • Navýšíme finančních prostředky na opravy zanedbaných komunikací a chodníků
 • Podpoříme výstavbu dalších cyklověží a cykloboxů na místech, kde budou potřeba
 • Zlepšíme parkování cyklistů na Velkém náměstí vhodněji situovanými stojany. Budeme hledat plochy pro další parkovací místa
 • Propojíme ulice Pražská a Kutnohorská pro pěší a cyklisty
 • Na přístupových cestách do města zabudujeme automatické váhy, abychom zabránili poškozování městských komunikací.
 • Budeme realizovat výstavbu veřejného osvětlení dle již zpracovaného Generelu veřejného osvětlení
 • Vyvoláme diskuzi směřující k vybudování lodního zdvihadla při jezu Hučák, které umožní rekreační plavbu mezi jezem v Předměřicích a jezem v Opatovicích v délce cca 11 km

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

„Ano, chceme pomáhat seniorům i sociálně slabším“

 • Zmapujeme a následně podpoříme poskytovatele kvalitních dlouhodobě působících zdravotně-sociálních služeb včetně časové a místní dostupnosti
 • Podpoříme poradenské centrum pro oblast sociální a zdravotní péče pro veřejnost
 • Více zapojíme seniory do života a sami s tímto cílem budeme osamocené seniory vyhledávat a aktivizovat; budeme podporovat aktivní seniory i kluby seniorů
 • Zvýšíme kapacity odlehčovacích služeb pro rodiny pečující o seniory, zdravotně i mentálně postižené, včetně dětí a mladistvých
 • Ve spolupráci s krajským úřadem vyhledáme a využijeme nemovitosti v majetku města vhodné k vybudování prostor pro sociální lůžka (denní a týdenní stacionáře)
 • Podpoříme vytvoření sítě tréninkových pracovišť pro zapojení sociálně znevýhodněných osob do života
 • Zrevidujeme, kdo a za jakých podmínek využívá bydlení v Harmonii 1 i v Harmonii 2, zpracujeme projekt na rekonstrukci obou zařízení a budeme pokračovat v plánech na výstavbu Harmonie 3
 • Pokusíme se otevřít možnost, aby auta sociálních služeb nemusela platit za parkování ve městě
 • Lépe provážeme úředníky města s poskytovateli sociálních služeb, aby řešení potíží občanů v tíživé sociální situaci bylo více individuální
 • Podpoříme více startovacích bytů (1+KK) pro mladé lidi po škole, aby neodcházeli za prací do jiných měst
 • Budeme podporovat bytovou politiku pro rodiny s dětmi (2+KK, 3+KK).
 • Podpoříme navazující bydlení pro matky a rodiny s dětmi odcházejících z azylových domů

ŠKOLSTVÍ

„Ano, chceme dostatek míst v MŠ, vzdělané děti a spokojené učitele“

 • ANO, nabídneme aktivity dětem v době prázdnin v DDM a družinách, akce Babičko – dědečku, pojďte si hrát
 • Po zateplení školních budov prověříme množství kysličníku uhličitého a radonu v učebnách a podle výsledků zjednáme nápravu
 • Z městského rozpočtu podpoříme zvýšení pohybových aktivit dětí, zdravé stravování, zdravý pitný režim a zdravé sociální klima ve školách zřizovaných městem
 • Budeme působit na zvyšování finanční gramotnosti a podnikavosti u dětí a mládeže formou soutěží a her
 • Podpoříme zahraniční výměnné pobyty žáků základních škol na základě spolupráce s europoslanci ANO
 • Podle demografického vývoje přehodnotíme počet míst v mateřských školách a jeslích, aby těchto míst byl vždy dostatek; budeme usilovat o snížení počtu dětí ve třídě MŠ na 20 dětí
 • Budeme vstřícní k požadavkům ředitelů ohledně prodloužení provozu mateřských škol dle potřeb rodičů
 • Školy večer a školní hřiště přes den ve větším rozsahu zpřístupníme veřejnosti, na jejich provoz a údržbu budeme pamatovat v rozpočtu
 • Budeme se snažit ulehčit učitelům od přílišné byrokracie a školám navýšíme rozpočet, aby učitelé mohli především učit.
 • Také dětem se zdravotním omezením nabídneme možnost stravování formou diet
 • Budeme s UHK a městskou knihovnou podporovat celoživotní vzdělávání občanů s důrazem na kurzy pro seniory typu „Internet pro seniory“, „Kurz počítačové gramotnosti“ nebo „Univerzitu třetího věku“
 • Budeme pokračovat v rekonstrukci školních budov a dohlédneme, aby práce byly provedeny kvalitně prostřednictvím častějšího stavebního dozoru

BEZPEČNOST

„Ano, chceme bezpečné město“

 • Zjednodušíme byrokracii a umožníme tím městským policistům více práce v terénu
 • Budeme podporovat hlavní výkonné složky Integrovaného záchranného systému k zajištění bezpečnosti občanů našeho města
 • Finančně podpoříme z městského rozpočtu protidrogovou politiku
 • Budeme více pracovat s vyloučenými lokalitami „Pražská třída“, „Pod Zámečkem“, „Svinary“, „ČSA“ a další, kde odbor majetku vytvořil samostatná ghetta
 • Podpoříme organizace, které se budou věnovat vybranými komunitám se zaměřením na výchovu k vedení domácnosti, výchovu k rodičovství, péči o rodinu, prevenci kriminality a finanční gramotnosti
 • Pomůžeme městské policii s přípravou dotačních projektů na získaní financí na další preventivní audiovizuální a další techniku
 • Pořídíme 10 automatických externích defibrilátorů do městských budov a budeme podporovat všechny složky IZS

 

SPORT

„Ano, chceme sport pro všechny i vrcholové špičky“

 • Zpracujeme plán rozvoje sportu na období 2019–2023 a maximálně podpoříme infrastrukturu sportu a práci s mládeží
 • Budeme podporovat vrácení fotbalové 1. ligy do HK i snahu o hokejový titul
 • Uhradíme všem dětem ze sociálně slabších rodin kurzovné ve sportovních klubech
 • Propojíme cyklostezky, doplníme jejich síť na území města, zajistíme jejich bezpečnost včetně správných semaforů pro cyklisty a dokončíme projekt propojení Hradce a Pardubic
 • Dobudujeme cyklostezku mezi Makrem a Tescem
 • Budeme se snažit vybudovat větší množství sportovišť pro děti všech věkových kategorií
 • Opět zorganizujeme letní nebo zimní olympiádu dětí a mládeže
 • Připravíme financování i výstavbu víceúčelové haly s kapacitou cca 1500 až 2000 osob
 • Budeme více podporovat sportovní akce pořádané v ulicích města a sami se aktivně zapojíme například pořádáním streetballových turnajů ZŠ na hradeckých náměstích

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

„Chceme kulturní pulsující město, které o sobě dává vědět světu“

 • Přehodnotíme novou koncepci kultury, která jen popisuje stávající stav, ale nenabízí nová řešení a rozvoj
 • Podle výsledků referenda konečně opravíme historické centrum města, zejména Velké náměstí, tak, abychom do děr nemuseli sázet květiny
 • Dostaneme kulturu do ulic – nové sochy, výstavy a performance
 • Založíme tradici „hradeckých náměstí“, kde se budou pravidelně konat kulturní aktivity
 • Připravíme novou marketingovou strategii s výhledem na další 4 roky s akcentem na nové prvky cestovního ruchu a se zapojením chytrých technologií
 • Budeme i nadále podporovat městské akce v rámci cyklu Calendarium Regina, a dle možností rozpočtu zvýšíme finanční podporu více, než je současných 15 mil. Kč.
 • Budeme podporovat tradiční divadelní festivaly Čekání na Václava, Divadlo evropských regionů a jeho Open Air program, hudební Rock for People, Hip Hop Kemp, Na jednom břehu, Jazz Goes to Town nebo Hudební fórum, letecká show CIAF, sportovní akce jako Krajský sokolský slet, Hradecký půlmaraton, Night Run či cyklistická Velká cena města Hradce Králové
 • Budeme iniciovat vytipování lokalit pro výstavbu infrastruktury, umožňující vodní turistiku po Labi (přístaviště, restaurace, ubytovací kapacity, opravna malých plavidel) a v souvislosti s tím budeme prosazovat změnu územního plánu
 • Vyhlásíme soutěže mladých architektů na nové městské projekty
 • Vytvoříme mapy vhodných prostor pro pořádání kulturních akcí
 • Nevyužité a nevzhledné městské betonové plochy dáme k dispozici sprejerské scéně, nevyužité brownfieldy nabídneme mladým výtvarníkům

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

„Ano, chceme zelené město vstřícné k přírodě i lidem“

 • Zasadíme se o co nejrychlejší realizaci rekonstrukce Severních teras a Žižkových sadů
 • Otevřeme po vzoru jiných měst tzv. psí loučky kvůli čistotě ve městě a postaráme se o všechna opuštěná domácí zvířata i zraněné volně žijící živočichy
 • Prosadíme koncepční obnovu městské zeleně a zanedbaných travnatých ploch; chceme čisté město bez znečištěných ulic
 • Městské lesy budeme i nadále rozvíjet především pro rodiny s dětmi i pro všechny ostatní v rámci volnočasových aktivit
 • Podpoříme projekty, které budou funkčně a tematicky spojovat zahradní architekturu či krajinářskou architekturu s urbanistickou
 • Na sídlištích zamezíme zastavování vnitrobloků a umístíme tam zeleň
 • Revitalizujeme průmyslovou zónu ve skladištní oblasti a zapojíme do toho místní investory
 • Podpoříme přípravné práce na víceúčelovém koridoru spojujícím zdrž opatovického jezu na Labi se splavným Labem u Kunětic, jehož jednou z funkcí je vytvoření prostoru pro akumulaci užitkové závlahové vody v krajině; koridor bude současně i protipovodňovým opatřením
 • Opravíme Pražskou třídu včetně výstavby dvou parků a rozšíření chodníků
 • Navrhneme diskusi ke zřízení „výměnného bazaru“ nepotřebných, ale funkčních věcí, jinak končících ve sběrném dvoře, nebo „bleších trhů”.
 • Prosadíme revitalizaci veřejných parků s důrazem na výsadbu ovocných stromů na vhodná místa
 • Prověříme plánované zábory kvalitní zemědělské půdy pro výstavbu nemovitostí
 • Přivedeme Zelenou linku do Fakultní nemocnice

 

Akce

Kontakt

František Zelhora hradec.kralove@anobudelip.cz
Předseda oblastní organizace
601 374 191
Monika Štayrová monika.stayrova@seznam.cz
Místopředsedkyně oblastní organizace
720 956 015
Jiří Mašek jiri@cadillac.cz
Místopředseda OO Hradec Králové
Ing. Monika Štayrová monika.stayrova@seznam.cz
Předsedkyně zastupitelského klubu ANO Hradec Králové
720 956 015
Jiří Kos sos.jk@volny.cz
Místopředseda MO Hradec Králové