Stanovisko klubu zastupitelů ANO 2011 k závěrečnému účtu statutárního města Hradec Králové za rok 2016

Závěrečný účet města vykazuje za rok 2016 poměrně dobré výsledky, protože přijaté finanční prostředky překračovaly uskutečněné výdaje o 180 mil. Kč. Daňové příjmy v roce 2016 vzrostly o 118 mil. Kč, které lze připsat ekonomickému růstu a novým nástrojům kontroly výběru daní iniciovaných Ministerstvem financí nebo podhodnocenému rozpočtu v oblasti příjmů.

Finančně nejnáročnější  akcí minulého roku  byla výstavba křižovatky Koruna, která nás přišla na 148 mil. Kč a kterou město zaplatilo samo bez přispění obchodního domu Aupark. Tato investice přinesla do budoucna provozní výdaje spojené s udržováním a není to jediný případ.

Mezi významné nedaňové výnosy patří dividendy organizací, kde má město majetkový podíl. Otázkou je, zda i tady nejsou rezervy a to zejména u společností jako jsou Vodovody a kanalizace HK a.s.

Klub zastupitelů ANO vítá vytvoření nové specifické rezervy na regeneraci Benešovy třídy ze  zůstatku   finančního vypořádání za rok 2016,  i když částka 50 mil. Kč je poněkud nízká.  

Nemalé prostředky běžných a kapitálových výdajů určené na opravy a rekonstrukce chodníků a silnic ve městě nejsou příliš viditelné. Ukázkovým příkladem jsou přechody u zastávek před Hlavním nádražím, které se stále dokola opravují.

Zastupitelský klub ANO sděloval vedení města  každým rokem opakované výhrady k hospodaření města s volnými finančními prostředky. Výsledek byl a je nulový. Město má stále v portfoliu celkem 318 mil. Kč v dluhopisech a akciích, které jsou vzhledem k nejistotám  současných finančních trhů poměrně rizikové,  i když stále přinášejí  výnos.

Na závěr bych chtěla říci za zastupitelský klub ANO, že město dle našeho názoru nemá dlouhodobé vize a v důsledku toho realizuje nákladné projekty, aniž by dokázalo vysvětlit nezbytnost  jejich realizace. Naopak některé životně důležité projekty  důrazně neprosazuje. Našemu městu chybí think-tank ve formě Brněnské ozvučné desky nebo Metropolitní ozvučné desky v Praze, který by byl zdrojem dobrých nápadů pro rozvoj města.

 

Zpracovala Ing. Monika Štayrová

Dne 24. 4. 2017

26. 4. 2017